Prečo je situácia rodinných farmárov na Slovensku komplikovaná?

V našich zákonoch neexistuje zadefinovaný výraz „rodinná farma“ či „rodinné podnikanie“, čo spôsobuje legislatívne ťažkosti a strpčuje život samotným farmárom.
Rodinní farmári legislatívne vystupujú buď ako samostatne hospodáriaci roľník, s.r.o alebo fyzická osoba predávajúca svoje prebytky. Ani jeden model však v skutočnosti nespĺňa požiadavky na normálne a bezproblémové fungovanie a podnikanie rodinných fariem.

Veľkým problém sú aj dotácie, ktoré sú nesprávne nastavené a neposkytujú reálnu pomoc farmárom, ktorí ju skutočne potrebujú.

Kompetentné orgány a inštitúcie na rôznych úrovniach (od Veterinárnej správy, Hygieny, Centrálnej evidencie zvierat, až po Národnú sieť rozvoja vidieka) vzájomne nespolupracujú, poskytujú čiastkové informácie, ktoré sa líšia v každom okrese, často nepomáhajú, ale naopak odrádzajú svojim nariadeniami a prístupom od zakladania malých prevádzok a výrobní.

Zákony EÚ sú priaznivejšie naklonené rodinným farmárom ako naše vlastné, ktoré sú často doslova postavené na hlavu. Problémom je tiež to, že úradníci si ich rôzne vykladajú a nezorientovanému začínajúcemu farmárovi (či len záujemcovi o farmárčenie) spôsobujú nemalé problémy. Chýba osveta a jasne zadefinované pravidlá.

Alarmujúci je aj vek farmárov. Práve preto prišla EÚ s podporou farmárov do 40 rokov. Toto odvetvie starne, pretože mladí, kvôli zdeformovanej finančnej politike a legislatívnym prekážkam, do systému nevstupujú. Okrem toho, že táto forma podnikania nie je finančne ani spoločensky atraktívna, faktom tiež zostáva, že mladí stratili vzťah k pôde a nijako sa dnes cieľavedome nerozvíja.

Nemalý problém pri zakladaní fariem spôsobuje i rozdrobenosť pôdy, ktorú spôsobila zmena spoločensko-politických pomerov i spôsoby dedenia na našom území. Legislatíva dodnes komasáciu (zceľovanie pôdy) úplne nevyriešila a  farmárom tak nie je umožnené poriadne odkupovať a prenajímať pôdu a hospodáriť na nej.

S možnosťami odkupu pôdy vyvstáva i nový problém a fenomén, a tým je skupovávanie pôdy zahraničnými firmami, dnes prostredníctvom slovenských eseročiek, no od apríla tohto roku už priamo, všeobecným nariadením EÚ.  Prihláste sa do newslettera